A BAJAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabálya

Alulírottak, mint a Bajai Városvédő Egyesület alapító tagjai, látva a városkép ellen az elmúlt évtizedekben elkövetett hibák nagyságát és következményeit, valamint a jelenbeni hasonló folyamatokat, városukat szeretve és annak védelmét kívánva, valamennyi Bajáért aggódó, a várost szerető és érte tenni kész bajai és nem bajai polgárt megszólítva, a város védelme és egészséges fejlesztése érdekében jelen okirattal létrehozzák a Bajai Városvédő Egyesületet és ennek alapszabályát az alábbiak szerint állapítják meg:

általános rendelkezések

1.
Az Egyesület neve: Bajai Városvédő Egyesület
Székhelye: 6500 Baja Szent-Györgyi Albert u.3.
Működése kiterjed Baja városára és természeti környezetére
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, pályázati összegekből fedezi.


Az Egyesület célja
2.
2.1. Az Egyesület társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja: Baja városképének, harmonikus kisvárosi arculatának, városszerkezetének és környezetének megóvása, a Baján élő polgárok érdekeinek védelme és képviselete. Baja múltjának, kulturális hagyományainak felkutatása és dokumentálása továbbá megjelenítése és közzététele, közreműködés a város jövőjét alakító döntésekben, továbbá valamennyi Baját és az ott élőket érintő társadalmi folyamatban, annak érdekében, hogy a város lakói barátságos, rendezett és otthonos városban éljenek.

Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

3.

3.1. Az Egyesület tagja minden olyan nagykorú természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére, s akit az Egyesület elnöksége az egyesület két tagjának írásbeli ajánlása folytán felvesz.

3.2. Az Egyesület alapító tagja, aki jelen alapszabályt az alakuló közgyűlésen elfogadja és az Egyesület megalakulását kimondja.

3.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban rendes tagként nem kíván részt venni. A pártoló tagokat az Egyesület Elnöksége veszi fel két egyesületi tag írásbeli ajánlása folytán.
3.4 Az Egyesület tiszteletbeli tagja, akit az Egyesület  céljainak elérése végett végzett munkássága miatt az Elnökség annak nyilvánít, és azt írásban elfogadja.

4.

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy törléssel.

5.

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével.

6.

Az Elnökség szótöbbséggel meghozott határozattal törli az Egyesület azon tagját, aki előzetes felszólításra sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, vagy az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít. Ez ellen az érintett tag 15 napos határidővel a Közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezés halasztó hatályú.

A tagok jogai és kötelezettségei

7.

Az Egyesület minden rendes tagja azonos választási és szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. Szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható.

8.

8.1. Az Egyesület rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

8.2. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai a Közgyűlésen csak tanácskozási és javaslattételi joggal vehetnek részt, sem választási, sem szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztséget nem vállalhatnak, tagdíjat nem fizetnek.

Az Egyesület szervei: közgyűlés és tisztségviselők

9.

9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnök hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani akkor, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja és kéri.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok fele és legalább még egy fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre a következményre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét felhívták. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

9.2. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

10.

10.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség:
Az Egyesület ügyeinek intézését és képviseletét a Közgyűlés által választott öt főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak a Közgyűlés által megválasztott Elnök, két Alelnök a Titkár és egy választott tag.
A közgyűlés az Elnökség tagjait három évre választja. Első alkalommal az alakuló közgyűlés a tisztségviselőket hat hónapra választja.

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
 
10.2. Az Elnök jogai és kötelességei:

10.3. Az Alelnökök jogai és kötelességei:10.4. A Titkár jogai és kötelességei:10.5.    A Számvizsgáló jogai és kötelezettségei:

11.

Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A közgyűlési jegyzőkönyvet aláírja a közgyűlés elnökévé választott személy és további erre kijelölt két tag, elnökségi ülés esetén az Elnökség minden jelenlévő tagja.

A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

12.

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a Titkár kezeli.

Az Egyesület képviselete

13.

Az Egyesület képviseletére az Elnök, az Alelnökök és a Titkár önállóan jogosultak, de az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt csak legalább ketten közösen tehetnek. Az Egyesület számlája felett Az Elnök és a Titkár együttesen jogosult rendelkezni.

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

14.

14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, pályázaton elnyert illetőleg külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

14.2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a bíróság ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után Baja város önkormányzata tulajdonába kerül, és azt az egyesület céljaival összhangban lévő célokra kell fordítani.
 
14.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást kell készíteni.

14.4. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, ha rendezvényeket tart, ezek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

Vegyes rendelkezések

15.

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

16.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogatja, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, s nem támogat a választásokon.

17.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt a módosított alapszabályt az Egyesület 2005. december 3. napján összehívott alakuló közgyűlésen fogadta el.

Kelt: Baján, 2005. december 3-ik napján

Pethő Attila